Κανονισμός Ασφάλισης & Παροχών Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Παρατίθεται ο αναμορφωμένος Κανονισμός Ασφάλισης & Παροχών Τ.Υ.Π.Ε.Τ., ο οποίος εγκρίθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Ταμείου Υγείας, στις 23 Μαΐου 2018.